ŠKOLNÍ ŘÁD

Školní řád ZUŠ v Ledči nad Sázavou vydává ředitel školy na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 30, odst.1 a vyhlášky č.71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání

ČÁST PRVNÍ
Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

Školní řád je veřejně přístupný na školní internetové adrese www.zusledec.cz a ve škole na veřejně přístupném místě.

I. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

1. Žáci mají právo

 • a) na základní umělecké vzdělávání dle podmínek uvedených ve vyhlášce č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání
 • b) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy
 • c) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost
 • d) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se základního uměleckého vzdělávání
 • e) žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na základní umělecké vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy. Pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním se při přijímání ke vzdělávání a při jeho ukončování stanoví vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám. Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění
 • f) mimořádně nadaní žáci mohou být ředitelem školy na základě žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka a na návrh učitele hlavního předmětu přeřazeni na konci prvního pololetí nebo na konci druhého pololetí do některého z vyšších ročníků bez absolvování předchozích ročníků, a to po úspěšném vykonání postupových zkoušek ze všech povinných předmětů. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel školy.

2. Práva uvedená v odstavci 1. s výjimkou písmen b),e),f) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků.

3. Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů výjimečně uvolnit žáka zcela nebo zčásti z pravidelné docházky do některého povinného předmětu stanoveného školním vzdělávacím programem, a to buď na školní rok nebo jeho část; zároveň stanoví náhradní způsob výuky, obsah a rozsah zkoušek z předmětu, ze kterého byl žák uvolněn.

4. Ředitel školy může uznat částečné vzdělání žáka, pokud je doloženo prokazatelným způsobem a od doby jeho dosažení neuplynulo více než 5 let. Uzná-li ředitel školy dosažené vzdělání žáka, uvolní žáka z vyučování a hodnocení v rozsahu uznaného vzdělání.

II. Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

1. Žáci jsou povinni:

 • a) řádně se vzdělávat a řídit se zásadami tohoto školního řádu
 • b) pravidelně a včas podle rozvrhu hodin navštěvovat všechny předměty, které v daném oboru určují učební plány nebo ŠVP, do vyučování se dostavovat se stanovenými učebními pomůckami
 • c) dodržovat zásady kulturního chování, být slušní a ohleduplní k dospělým a k sobě navzájem
 • d) účastnit se všech interních i veřejných akcí školy, na které jsou připravováni
 • e) svým chováním a jednáním dbát dobrého jména školy
 • f) používat vypůjčené hudební nástroje zapůjčené školou výhradně pro potřeby spojené s výukou v ZUŠ Ledeč nad Sázavou

2. Zletilí žáci jsou dále povinni:

 • a) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
 • b) předem známou nepřítomnost ve vyučování omlouvat před svou nepřítomností ve výuce
 • c) v případě delší nemoci podat učiteli hlavního předmětu do tří dnů zprávu o jejím pravděpodobném trvání
 • d) dokládat nepřítomnost ve vyučování
 • e) uhradit včas úplatu za vzdělávání (školné)

3. Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni:

 • a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy
 • b) na vyzvání ředitele školy nebo vyučujícího se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka
 • c) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
 • d) omlouvat nepřítomnost žáka ve vyučování (osobně, telefonicky, e-mailem), předem známou nepřítomnost žáka omlouvat před jeho nepřítomností ve vyučování
 • e) v případě delší nepřítomnosti žáka ve výuce podat učiteli předmětu do tří dnů zprávu o jejím pravděpodobném trvání
 • f) uhradit včas úplatu za vzdělávání (školné)

4. Pro školní matriku jsou povinni žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků uvést údaje podle § 28, odst. 2 školského zákona:

 • a) jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství, místo trvalého pobytu, místo narození
 • b) údaje o předchozím vzdělávání
 • c) údaje o tom, zda je žák zdravotně postižen nebo zdravotně znevýhodněn; popřípadě údaje o tom, zda je žák sociálně znevýhodněn, pokud je tento údaj zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem poskytnut
 • d) údaje o zdravotní způsobilosti k základnímu uměleckému vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh tohoto vzdělávání
 • e) jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení.

ČÁST DRUHÁ
Provoz a vnitřní režim školy

I. Organizační struktura školy

1. ZUŠ Ledeč nad Sázavou je příspěvkovou organizací zřízenou Městem Ledeč nad Sázavou. Jejím statutárním orgánem je ředitel školy, kterého jmenuje zřizovatel školy.

2. Ředitel jmenuje svého statutárního zástupce dle provozních potřeb a velikosti školy.

3. Ředitel zřizuje jako svůj poradní orgán pedagogickou radu školy, kterou tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy (§ 164 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborné a jiném vzdělávání).

4. Umělecká rada a předmětové komise nejsou zřízeny. Jejich úlohu plní z důvodu velikosti školy a zastoupení jednotlivých nástrojů pedagogická rada.

5. Pedagogičtí pracovníci jsou přijímáni do pracovního poměru zpravidla na základě výběrového řízení nebo pokud prokáží výjimečné umělecko-pedagogické výsledky ve svém dřívějším zaměstnání nebo pokud byli výkonnými umělci.

6. Technicko hospodářští pracovníci :

 • a) hospodářka - ekonomka
 • b) uklízečka - školnice

II. Organizace vzdělávání

1. Organizace vzdělávání v základní umělecké škole se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - § 30, vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, RVP ZUV  č.j. 12 955/2010-22 s účinností od 1. 9. 2010 a ŠVP ZUŠ Ledeč nad Sázavou s  účinností od 1. 9. 2012

2. ZUŠ v Ledči n.S. zřizuje obory : hudební, výtvarný, literárně dramatický a taneční. V jednotlivých oborech se organizuje individuální, skupinová nebo kolektivní výuka.

3. Studium v ZUŠ je realizováno jako přípravné studium, základní studium a studium pro dospělé.

 • přípravné studium I.stupně probíhá v délce 1 nebo 2 let, je určeno dětem od pěti let
 • základní studium I.stupně je 4 – 7leté (podle ŠVP 7leté), je určeno dětem od sedmi let
 • přípravné studium II.stupně je určeno zájemcům, kteří neabsolvovali studium I.stupně a trvá jeden rok
 • základní studium II.stupně je čtyřleté, je určeno žákům od 14let
 • studium pro dospělé je určeno uchazečům od 18let věku

4. Škola může v souladu se školním vzdělávacím programem organizovat koncerty, výstavy a vystoupení, představení, zájezdy, a to i do zahraničí a další akce související s výchovně vzdělávací činností

5. V době školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména z organizačních a technických, vyhlásit pro žáky pět volných dnů ve školním roce.

6. Vyučování
a) se řídí rozvrhem hodin
b) vyučovací hodina trvá 45 minut
c) vyučovací hodiny jsou pokud možno odděleny přestávkami s ohledem na režim odjezdu spojů dojíždějících žáků
d) vyučovací bloky v kolektivní výuce (2-3vyuč.hod.) jsou vždy odděleny přestávkou

III. Vstup, pohyb, chování v  areálu školy

1. Žáci přicházejí do školy 5 minut před začátkem vyučování. Očistí si boty, přezují se v šatně nebo jiném obvyklém místě. V šatnách se nezdržují déle, než je nezbytně nutné k odložení a vyzvednutí šatstva a obuvi. Žáci docházející na individuální výuku vezmou šatstvo a obuv s sebou do třídy. Bezprostředně po skončení výuky žáci opouštějí budovu školy. Ve škole a v jejím areálu není dovoleno používat výrobky zábavné pyrotechniky a střelné nebo sečné zbraně. Vzhledem k nebezpečnosti těchto výrobků budou žákům odebrány a vůči žákům budou přijata výchovná opatření.

2. Nepřijde-li vyučující po začátku výuky do třídy, oznámí žáci tuto skutečnost řediteli nebo jinému přítomnému učiteli.

3. Opouštět školní budovy během vyučování bez dozoru není žákům dovoleno.

4. Mobilní telefony jsou ve vyučovacích hodinách vypnuty, ve zvlášť výjimečných případech je nutný souhlas vyučujícího.

5. O přestávkách se chovají žáci ve třídách a na chodbách ukázněně.

6. Je zakázáno manipulovat s technickým zařízením a vystavenými pracemi ve všech prostorách školy.

7. Rodiče žáků čekají na žáky na určeném místě ( pohovky na chodbách, lavičky na zahradě školy).

8. Cizí osoby se musí okamžitě po příchodu do školy hlásit v ředitelně nebo kanceláři školy.

IV. Vzájemná komunikace

1. S učiteli mohou zákonní zástupci projednat své požadavky v době podle individuální domluvy.

2. Veškeré administrativní záležitosti je třeba vyřizovat s vyučujícími v době mimo vyučování, s vedením školy pokud možno v dopoledních hodinách. Provozní doba hospodářky školy je denně od 10 do 17hod.

3. V průběhu výuky budou telefonní hovory pro pedagogy přepojovány pouze ve velmi naléhavých případech.

ČÁST TŘETÍ
Zásady a způsob hodnocení žáků

Hodnocení žáků se řídí vyhláškou č.71/2005Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

I. Zásady hodnocení

1. Hodnocení slouží k posouzení žákova individuálního vývoje. Jeho cílem je podat žákům i rodičům zpětnou vazbu, podporovat důvěru žáků ve vlastní schopnosti a motivovat je k dalšímu poznávání umění. Každému hodnocení musí předcházet seznámení s požadavky. Učitelé sledují jejich naplňování, žáky povzbuzují kladným hodnocením.

2. Pedagogové vedou žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky. Sebehodnocení učí žáky samostatně a tvořivě myslet, posiluje jejich sebevědomí a sebeúctu. Při sebehodnocení se žák snaží vyjádřit co se mu daří, co mu ještě nejde, jaké má rezervy a jak bude pokračovat dál.

3. Učitelé školy jsou povinni seznámit se s doporučením psychologických vyšetření, která mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace žáka.

II. Kritéria hodnocení

 • míra naplnění požadavků vyplývajících z osnov a školních výstupů s ohledem na vlastní dispozice žáka
 • úroveň zájmu a aktivní spolupráce s učitelem ve výuce, míra aktivity a účasti na akcích školy
 • schopnost prezentovat dosaženou dovednost v praxi – na koncertě, představení nebo výstavě

III. Způsob hodnocení:

1. Průběžné

 • vyučující vede se žákem hodnotící dialog, žák je tak od nejnižších ročníků veden k sebehodnocení
 • vyučující klasifikuje na základě předchozího hodnotícího dialogu
 • při průběžném hodnocení je žák hodnocen klasifikací nebo slovně
 • způsoby a četnost průběžného hodnocení se mohou v jednotlivých třídách individuální a kolektivní výuky lišit (na závěr hodiny, po dokončení tématu apod.)
 • vyučující pravidelně informuje rodiče žáka o dosažených výsledcích – např. při třídních přehrávkách v hudebním oboru nebo ukázkových hodinách a třídních schůzkách ostatních oborů, informací o výsledcích jsou i žákovská vystoupení a výstavy

2. Hodnocení na vysvědčení

 • na vysvědčení v pololetí a na konci školního roku je žák hodnocen známkou (dle vyhlášky č.71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání)
 • prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni:
 • výborný (1)
 • chvalitebný (2)
 • uspokojivý (3)
 • neuspokojivý (4)

- celkové hodnocení žáka - na konci prvního a druhého pololetí je žák celkově hodnocen těmito stupni:

a) prospěl(a) s vyznamenáním
- žák prospěl s vyznamenáním, jestliže je z hlavního předmětu hodnocen stupněm prospěchu 1 - výborný, v žádném povinném předmětu není hodnocen stupněm prospěchu horším než 2 - chvalitebný a průměr stupňů prospěchu z povinných předmětů nemá vyšší než 1,5. Není-li stanoven hlavní předmět, prospěl žák s vyznamenáním, jestliže není hodnocen v žádném povinném předmětu stupněm prospěchu horším než 2 - chvalitebný a průměr stupňů prospěchu z povinných předmětů nemá vyšší než 1,5

b) prospěl(a)
- žák prospěl, jestliže nebyl ani v jednom povinném předmětu hodnocen stupněm prospěchu 4 - neuspokojivý nebo odpovídajícím slovním hodnocením

c) neprospěl(a)
- žák neprospěl, jestliže byl z některého povinného předmětu hodnocen stupněm prospěchu 4 - neuspokojivý nebo odpovídajícím slovním hodnocením

3. Do vyššího ročníku postupují žáci, kteří byli na konci druhého pololetí celkově hodnoceni stupněm prospěl nebo prospěl s vyznamenáním a úspěšně vykonali postupovou zkoušku, pokud tak stanoví RVP.

4. Nelze-li žáka hodnotit za první pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo ukončeno nejpozději do ukončení hodnocení za druhé pololetí příslušného školního roku. Nelze-li žáka hodnotit za druhé pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo ukončeno do konce měsíce srpna příslušného školního roku.

5. Žákovi, který nebyl na konci druhého pololetí hodnocen, lze v odůvodněných případech umožnit opakování ročníku.

ČÁST ČTVRTÁ
Ukončení vzdělávání

Ukončení vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

1. Základní studium I. a II. stupně, studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a studium pro dospělé se ukončují vykonáním závěrečné zkoušky. Závěrečná zkouška může mít formu absolventského vystoupení nebo vystavení výtvarných prací na výstavě.

2. Žák přestává být žákem školy:

 • a) jestliže nevykonal závěrečnou zkoušku nebo byl na konci druhého pololetí celkově hodnocen stupněm neprospěl a nebylo mu povoleno opakování ročníku
 • b) jestliže byl vyloučen ze školy (§ 31 odst. 2 až 4 školského zákona)
 • c) v případě, že o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák
 • d) v případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradil úplatu za vzdělávání ve stanoveném termínu a nedohodl s ředitelem školy jiný náhradní termín

3. O ukončení vzdělávání podle odstavce 2 písm. a) nebo d) je zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák vyrozuměn písemně do jednoho týdne od ukončení vzdělávání.

ČÁST PÁTÁ
Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

1. Škola je povinna při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.

2. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

3. Škola vede evidenci úrazů žáků, k nimž došlo při činnostech uvedených v odstavci 2 a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.

4. Ve škole není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání, a reklama a prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj žáků nebo přímo ohrožujících či poškozujících životní prostředí.

5. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků zajišťuje ředitel školy zejména pedagogickými pracovníky, případně dalšími zletilými osobami, které jsou způsobilé k právním úkonům a jsou v pracovně právním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost školy.

6. Žáci jsou o bezpečném chování proškolováni vždy na začátku školního roku svým učitelem hlavního předmětu.

7. Lékárnička je umístěna v kanceláři školy. Každý úraz žák hlásí vyučujícímu, který zajistí první pomoc, pak úraz nahlásí řediteli. Každý úraz musí být zapsán v sešitě úrazů.

8. Při akcích konaných mimo školu zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Zákonní zástupci jsou o těchto akcích informováni alespoň 1 den předem.

9. Žákům není povoleno v prostorách školy kouřit, nosit do školy větší částky peněz, cenné věci a nevhodné předměty, které rozptylují pozornost a ohrožují bezpečnost ostatních. Žákům je zakázáno nošení, držení, distribuce a užívání návykových látek v prostorách školy.

10. V učebnách není žákům povoleno otevírat okna, přistupovat k otevřeným oknům, manipulovat s topnými tělesy, osvětlením a vybavením učebny, rovněž nesmí zapojovat elektrické spotřebiče.

11. Mezi účastníky výjezdu do zahraničí zařadí škola pouze ty žáky, kteří mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu platné na území příslušného státu a pojištění léčebných výloh v zahraničí nebo v případě výjezdu do členského státu Evropské unie mají Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo Potvrzení tento průkaz nahrazující. Dále musí mít škola písemně potvrzení povolení souhlasu výjezdu žáka do zahraničí svým zákonným zástupcem.

ČÁST ŠESTÁ
Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

1. Žáci řádně pečují o majetek školy, zapůjčené hudební nástroje, notový materiál a jiné učební pomůcky a plně za ně odpovídají.

2. Škody způsobené žáky na majetku školy včetně jeho ztráty, poškození osobních věcí spolužáků apod. jsou žáci nebo zákonní zástupci nezletilých žáků povinni uhradit.

3. Pokud žáci ukončí vzdělávání, odevzdají svému učiteli všechny zapůjčené školní pomůcky.

4. S každým vypůjčitelem bude sepsána smlouva o výpůjčce. Hudební nástroj (příp.s jeho příslušenstvím) se půjčuje na dobu určitou po domluvě s vyučujícím.

ČÁST SEDMÁ
Úplata za vzdělávání

1. Úplata za vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.
U žáků přípravného studia, základního studia I. a II. stupně a studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin se stanoví výše úplaty v jednotlivých uměleckých oborech tak, aby průměrná výše stanovených úplat nepřekročila 110 % skutečných průměrných neinvestičních výdajů školy na žáka v uplynulém kalendářním roce s výjimkou výdajů na platy a náhrady platů nebo mzdy a náhrady mezd, odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, na příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou žáků zdravotně postižených a rovněž výdajů na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, poskytnutých ze státního rozpočtu (§ 160 odst. 1 písm. c) školského zákona).

2. U studia pro dospělé stanoví ředitel školy výši úplaty za vzdělávání:
a) u žáků, kteří se zároveň vzdělávají v denní formě vzdělávání ve střední škole, v denní formě vzdělávání v konzervatoři nebo v denní formě vzdělávání ve vyšší odborné škole, podle odstavce 1,
b) u žáků, kteří nejsou uvedeni v písmeni a), nejvýše v plné výši průměru skutečných neinvestičních výdajů na žáka v uplynulém kalendářním roce.

3. Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. b) nebo c) vyhl.č.71/2005 Sb.,v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací. Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. c) z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit. Je-li žák nepřítomen ve výuce po celý kalendářní měsíc, je na základě písemné žádosti zletilého žáka nebo zákonných zástupců žáka poměrná částka úplaty vrácena.

4. Studenti denního studia v SŠ a VOŠ starší 18let odevzdají nejpozději do 5.10.potvrzení o návštěvě tohoto studia.

5. Ředitel školy stanoví výši úplaty na období jednoho školního roku a tuto informaci zveřejní.

6. Úplata za vzdělávání (školné) je splatná ve dvou pololetních splátkách, a to vždy k datu 15.září a 15.února. Ředitel školy může dohodnout se zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem jiný termín úhrady.

7. V případě, že zákonný zástupce nebo zletilý žák neuhradil úplatu za vzdělávání v daném ani v dalším stanoveném termínu, je žák vyloučen ze školy.

ČÁST OSMÁ
Výchovná opatření

1. Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Kázeňským opatřením je podmíněné vyloučení žáka ze školy, vyloučení žáka ze školy a další kázeňská opatření, která nemají právní důsledky pro žáka. Pochvaly, jiná ocenění a další kázeňská opatření může udělit či uložit ředitel školy nebo učitel.

2. Ředitel školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem, vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání a dalšími právními normami s touto vyhláškou související a tímto školním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školy. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení výše uvedených norem, může ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení.

3. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem.

4. Ředitel školy rozhodne o podmíněném vyloučení nebo vyloučení žáka do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se žák provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin podle zvláštního právního předpisu (zák. č. 140/1961 Sb.). Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Seznámení žáků se školním řádem provádějí učitelé hlavního předmětu vždy na začátku nového školního roku. V třídní knize se provede o školení zápis.

2. Tímto se ruší Školní řád ze dne 1.1.2010

3. Tento Školní řád nabývá účinnosti dnem 1.9.2013

 

Jana Laudátová, ředitelka školy

 

Tento web používá Cookies k měření návštěvnosti. Rozumím