ŠKOLNÍ ŘÁD

Školní řád ZUŠ v Ledči nad Sázavou vydává ředitel školy

na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 30, odst. 1 a vyhlášky č.71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání

ČÁST PRVNÍ

Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

Žáci mají právo

 • na informace podle školského zákona
 • na základní umělecké vzdělávání dle podmínek uvedených ve vyhlášce č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání
 • zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost
 • na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se základního uměleckého vzdělávání
 • účastnit se všech interních i veřejných akcí školy, na které jsou připravováni
 • žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na základní umělecké vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy. Pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním se při přijímání ke vzdělávání a při jeho ukončování stanoví vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám. Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění
 • mimořádně nadaní žáci mohou být ředitelem školy na základě žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka a na návrh učitele hlavního předmětu přeřazeni na konci prvního pololetí nebo na konci druhého pololetí do některého z vyšších ročníků bez absolvování předchozích ročníků, a to po úspěšném vykonání postupových zkoušek ze všech povinných předmětů. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel školy.
 • Práva uvedená v odstavci 1. s výjimkou písmen c), e), f) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků.
 • Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů výjimečně uvolnit žáka zcela nebo zčásti z pravidelné docházky do některého povinného předmětu stanoveného školním vzdělávacím programem, a to buď na školní rok, nebo jeho část; zároveň stanoví náhradní způsob výuky, obsah a rozsah zkoušek z předmětu, ze kterého byl žák uvolněn. Ředitel přijímá žádosti o uvolnění vždy do poloviny září.
 • Ředitel školy může uznat částečné vzdělání žáka, pokud je doloženo prokazatelným způsobem a od doby jeho dosažení neuplynulo více než 5 let. Uzná-li ředitel školy dosažené vzdělání žáka, uvolní žáka z vyučování a hodnocení v rozsahu uznaného vzdělání.

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

Žáci jsou povinni:

 • řádně se vzdělávat a řídit se zásadami tohoto školního řádu
 • pravidelně a včas podle rozvrhu hodin navštěvovat všechny předměty, které v daném oboru určují učební plány nebo ŠVP, do vyučování se dostavovat se stanovenými učebními pomůckami
 • dodržovat zásady kulturního chování, být slušní a ohleduplní k dospělým a k sobě navzájem
 • svým chováním a jednáním dbát dobrého jména školy

Zletilí žáci jsou dále povinni:

 • informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
 • předem známou nepřítomnost ve vyučování omlouvat před svou nepřítomností ve výuce
 • v případě delší nemoci podat učiteli hlavního předmětu do tří dnů zprávu o jejím pravděpodobném trvání
 • dokládat nepřítomnost ve vyučování
 • uhradit včas úplatu za vzdělávání (školné)

Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni:

 • zajistit, aby žák docházel řádně do školy
 • na vyzvání ředitele školy nebo vyučujícího se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka
 • informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
 • omlouvat nepřítomnost žáka ve vyučování (osobně, přes iZUŠ, telefonicky, e-mailem), předem známou nepřítomnost žáka omlouvat před jeho nepřítomností ve vyučování
 • v případě delší nepřítomnosti žáka ve výuce podat učiteli předmětu do tří dnů zprávu o jejím pravděpodobném trvání
 • uhradit včas úplatu za vzdělávání (školné)
 • Pro školní matriku jsou povinni žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků uvést údaje podle § 28, odst. 2 školského zákona:
  jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství, místo trvalého pobytu, místo narození
  údaje o předchozím vzdělávání
 • údaje o tom, zda je žák zdravotně postižen nebo zdravotně znevýhodněn; popřípadě údaje o tom, zda je žák sociálně znevýhodněn, pokud je tento údaj zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem poskytnut
 • údaje o zdravotní způsobilosti k základnímu uměleckému vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh tohoto vzdělávání
 • jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení, email.

Práva o povinnosti pedagogických pracovníků

Pedagogičtí pracovníci mají právo na:

a) zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků, studentů nebo zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole,

b) to, aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy,

c) využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálně -pedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti,

d) objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.

Pedagogičtí pracovníci mají povinnost:

a) vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,

b) chránit a respektovat práva dítěte, žáka nebo studenta,

c) chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka a studenta a předcházet všem formám rizikového chování ve školách a školských zařízeních,

d) svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj,

e) zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku,

f) poskytovat dítěti, žáku, studentovi nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte nebo žáka informace spojené s výchovou a vzděláváním.

ČÁST DRUHÁ

Provoz a vnitřní režim školy

I. Organizační struktura školy

 1. ZUŠ Ledeč nad Sázavou je příspěvkovou organizací zřízenou Městem Ledeč nad Sázavou. Jejím statutárním orgánem je ředitel školy, kterého jmenuje zřizovatel školy.

 2. Ředitel jmenuje svého statutárního zástupce dle provozních potřeb a velikosti školy.

 3. Ředitel zřizuje jako svůj poradní orgán pedagogickou radu školy, kterou tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy (§ 164 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborné a jiném vzdělávání).

 4. Umělecká rada a předmětové komise nejsou zřízeny. Jejich úlohu plní z důvodu velikosti školy a zastoupení jednotlivých nástrojů pedagogická rada.

 5. Pedagogičtí pracovníci jsou přijímáni do pracovního poměru zpravidla na základě výběrového řízení nebo pokud prokáží výjimečné umělecko-pedagogické výsledky ve svém dřívějším zaměstnání nebo pokud byli výkonnými umělci.

 1. Technicko hospodářští pracovníci:

 2. hospodářka - ekonomka
  uklízečka - školnice

 3. Organizace vzdělávání

 1. Organizace vzdělávání v základní umělecké škole se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - § 30, vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, RVP ZUV  čj. 12 955/2010-22 s účinností od 1. 9. 2010 a ŠVP ZUŠ Ledeč nad Sázavou s  účinností od 20. 6. 2018.

 1. ZUŠ v Ledči n. S. zřizuje obory: hudební, výtvarný, literárně dramatický a taneční. V jednotlivých oborech se organizuje individuální, skupinová nebo kolektivní výuka.

 1. Studium v ZUŠ je realizováno jako přípravné studium, základní studium a studium pro dospělé.

- přípravné studium I. stupně probíhá v délce 1 nebo 2 let, je určeno dětem od pěti let

- základní studium I. stupně je sedmileté, je určeno dětem od sedmi let

- přípravné studium II. stupně je určeno zájemcům, kteří neabsolvovali studium I. stupně a trvá jeden rok

- základní studium II. stupně je čtyřleté, je určeno žákům od 14let

- studium pro dospělé je určeno uchazečům od 18let věku

 1. Škola může v souladu se školním vzdělávacím programem organizovat koncerty, výstavy a vystoupení, představení, zájezdy, a to i do zahraničí a další akce související s výchovně vzdělávací činností.

 2. V době školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména z organizačních a technických, vyhlásit pro žáky pět volných dnů ve školním roce.

 1. Vyučování

 1. se řídí rozvrhem hodin

 2. vyučovací hodina trvá 45 minut

 3. vyučovací hodiny jsou pokud možno odděleny přestávkami s ohledem na režim odjezdu spojů dojíždějících žáků

 4. vyučovací bloky v kolektivní výuce (2-3 vyuč. hod.) jsou vždy odděleny přestávkou

7. Žák nemá nárok na náhradu zameškané vyučovací hodiny, pokud je důvodem nepřítomnosti překážka na straně žáka.

8. Žák nemá nárok na náhradu vyučovací hodiny ve dnech státních svátků, prázdnin vyhlášených MŠMT a ředitelského volna.

 1. Vstup, pohyb, chování v  areálu školy

 1. Žáci přicházejí do školy 5 minut před začátkem vyučování. Přezují se v šatně nebo jiném obvyklém místě. V šatnách se nezdržují déle, než je nezbytně nutné k odložení a vyzvednutí šatstva a obuvi. Žáci docházející na individuální výuku vezmou šatstvo a obuv s sebou do třídy.

 2. Po skončení výuky žák bezodkladně opouští školu. Pokud zůstane ve škole i po skončení vyučování, škola za něj nenese odpovědnost.

 3. Pokud se žák ocitne dříve než 15 min před začátkem vyučování ve školních prostorách, škola nenese zodpovědnost za jeho případný úraz.

 4. Nepřijde-li vyučující po začátku výuky do třídy, oznámí žáci tuto skutečnost řediteli nebo jinému přítomnému učiteli.

 5. Opouštět školní budovy během vyučování není žákům dovoleno.

 6. Mobilní telefony jsou ve vyučovacích hodinách vypnuty, ve zvlášť výjimečných případech je nutný souhlas vyučujícího.

 7. O přestávkách se chovají žáci ve třídách a na chodbách ukázněně.

 8. Je zakázáno manipulovat s technickým zařízením a vystavenými pracemi ve všech prostorách školy.

 9. Rodiče žáků čekají na žáky na určeném místě (pohovky na chodbách, lavičky na zahradě školy).

 10. Cizí osoby se musí okamžitě po příchodu do školy hlásit v ředitelně nebo kanceláři školy.

 11. Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti žáků ve škole

 12. Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost žáků ve škole, poskytuje škola žákům vzdělávání distančním způsobem.

 13. Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.

 14. Děti, žáci, studenti jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem s výjimkou žáků základní umělecké školy. Ze strany žáků bude vzdělávání pouze dobrovolné a nebudou jim v případě, že se vzdělávat nebudou, hrozit žádné sankce. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám žáka pro toto vzdělávání.

 15. Zákonní zástupci mají povinnost dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování distančním způsobem v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem.

 16. Distanční vzdělávání probíhá on-line prostřednictvím internetových aplikací např. Skype, WhatsApp, Messenger, Teams apod. Může probíhat i formou off-line, jedná se např. o samostudium a plnění úkolů z učebnic a učebních materiálů či pracovních listů. Může se také jednat o plnění praktických úkolů využívajících přirozené podmínky účastníků v jejich domácím prostředí – kreativní či řemeslné práce, aplikace znalostí a dovedností v praxi, projekty zaměřené na samostatnou práci žáka. Zadávání úkolů při off-line výuce může probíhat písemně, telefonicky, ve specifických případech i osobně za dodržení všech hygienických pravidel a nařízených opatření.

 17. Vzájemná komunikace

 18. Pro vzájemnou komunikaci mezi zákonným zástupcem žáka/zletilým žákem používá škola systém iZUŠ (informační systém základních uměleckých škol). Systém je přístupný na základě vložení přístupových údajů a lze v něm mj. sledovat přítomnost žáka ve výuce, probíranou látku, případně hodnocení a další. Prostřednictvím iZUŠ probíhá též omlouvání žáků. Prostřednictvím iZUŠ jsou také zasílány důležité informace, proto je žádoucí, aby zákonný zástupce žáka/zletilý žák pravidelně iZUŠ sledoval.

 19. Informace o průběhu a výsledcích vzdělávání jsou sdělovány na rodičovských schůzkách jednotlivých oborů.

 20. S učiteli mohou zákonní zástupci projednat své požadavky v době podle individuální domluvy.

 21. Veškeré administrativní záležitosti je třeba vyřizovat s vyučujícími v době mimo vyučování, s vedením školy pokud možno v dopoledních hodinách. Provozní doba hospodářky školy je denně od 8 do 14.30hod.

ČÁST TŘETÍ

Zásady a způsob hodnocení žáků

Hodnocení žáků se řídí vyhláškou č.71/2005Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

 1. Zásady hodnocení

1. Hodnocení slouží k posouzení žákova individuálního vývoje. Jeho cílem je podat žákům i rodičům zpětnou vazbu, podporovat důvěru žáků ve vlastní schopnosti a motivovat je k dalšímu poznávání umění. Každému hodnocení musí předcházet seznámení s požadavky. Učitelé sledují jejich naplňování, žáky povzbuzují kladným hodnocením.

2. Pedagogové vedou žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky. Sebehodnocení učí žáky samostatně a tvořivě myslet, posiluje jejich sebevědomí a sebeúctu. Při sebehodnocení se žák snaží vyjádřit, co se mu daří, co mu ještě nejde, jaké má rezervy a jak bude pokračovat dál.

3. Učitelé školy jsou povinni seznámit se s doporučením psychologických vyšetření, která mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace žáka.

 1. Kritéria hodnocení

- míra naplnění požadavků vyplývajících z ŠVP a školních výstupů s ohledem na vlastní dispozice žáka

- úroveň zájmu a aktivní spolupráce s učitelem ve výuce, míra aktivity a účasti na akcích školy

- schopnost prezentovat dosaženou dovednost v praxi – na koncertě, představení nebo výstavě

 1. Způsob hodnocení:

1. Průběžné

- vyučující vede se žákem hodnotící dialog, žák je tak od nejnižších ročníků veden k sebehodnocení

- vyučující klasifikuje na základě předchozího hodnotícího dialogu

- při průběžném hodnocení je žák hodnocen klasifikací nebo slovně

- způsoby a četnost průběžného hodnocení se mohou v jednotlivých třídách individuální a kolektivní výuky lišit (na závěr hodiny, po dokončení tématu apod.)

- vyučující pravidelně informuje rodiče žáka o dosažených výsledcích – např. při třídních přehrávkách v hudebním oboru nebo ukázkových hodinách a třídních schůzkách ostatních oborů, informací o výsledcích jsou i žákovská vystoupení a výstavy

2. Hodnocení na vysvědčení

- na vysvědčení v pololetí a na konci školního roku je žák hodnocen známkou (dle vyhlášky č.71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů)

- prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni:

- výborný (1)

- chvalitebný (2)

- uspokojivý (3)

- neuspokojivý (4)

- celkové hodnocení žáka - na konci prvního a druhého pololetí je žák celkově hodnocen těmito stupni:

a) prospěl(a) s vyznamenáním

- žák prospěl s vyznamenáním, jestliže je z hlavního předmětu hodnocen stupněm prospěchu 1 - výborný, v žádném povinném předmětu není hodnocen stupněm prospěchu horším než 2 - chvalitebný a průměr stupňů prospěchu z povinných předmětů nemá vyšší než 1,5. Není-li stanoven hlavní předmět, prospěl žák s vyznamenáním, jestliže není hodnocen v žádném povinném předmětu stupněm prospěchu horším než 2 - chvalitebný a průměr stupňů prospěchu z povinných předmětů nemá vyšší než 1,5

b) prospěl(a)

- žák prospěl, jestliže nebyl ani v jednom povinném předmětu hodnocen stupněm prospěchu 4 - neuspokojivý nebo odpovídajícím slovním hodnocením

c) neprospěl(a)

- žák neprospěl, jestliže byl z některého povinného předmětu hodnocen stupněm prospěchu 4 - neuspokojivý nebo odpovídajícím slovním hodnocením

3. Do vyššího ročníku postupují žáci, kteří byli na konci druhého pololetí celkově hodnoceni stupněm prospěl nebo prospěl s vyznamenáním a úspěšně vykonali postupovou zkoušku, pokud tak stanoví RVP.

4. Nelze-li žáka hodnotit za první pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo ukončeno nejpozději do ukončení hodnocení za druhé pololetí příslušného školního roku. Nelze-li žáka hodnotit za druhé pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo ukončeno do konce měsíce srpna příslušného školního roku.

5. Žák, který má ve školním roce větší než 60 % absenci z povinných i povinně volitelných předmětů, je povinný z tohoto předmětu vykonat komisionální zkoušku tak, aby mohl být z tohoto předmětu hodnocen.

5. Žákovi, který nebyl na konci druhého pololetí hodnocen, lze v odůvodněných případech umožnit opakování ročníku.

ČÁST ČTVRTÁ

Ukončení vzdělávání

Ukončení vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

 1. Základní studium I. a II. stupně, studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a studium pro dospělé se ukončují vykonáním závěrečné zkoušky. Závěrečná zkouška může mít formu absolventského vystoupení nebo vystavení výtvarných prací na výstavě.

 1. Žák přestává být žákem školy:

a) jestliže nevykonal závěrečnou zkoušku nebo byl na konci druhého pololetí celkově hodnocen stupněm neprospěl a nebylo mu povoleno opakování ročníku

b) jestliže byl vyloučen ze školy (§ 31 odst. 2 až 4 školského zákona)

c) v případě, že o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák

d) v případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradil úplatu za vzdělávání ve stanoveném termínu a nedohodl s ředitelem školy jiný náhradní termín

 1. O ukončení vzdělávání podle odstavce 2 písm. a) nebo d) je zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák vyrozuměn písemně do jednoho týdne od ukončení vzdělávání.

ČÁST PÁTÁ

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 1. Škola je povinna při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.

 1. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Při výuce jsou žáci povinni dbát pokynů vyučujícího.

 1. Škola vede evidenci úrazů žáků a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím. Každý úraz žák hlásí vyučujícímu, který zajistí první pomoc, pak úraz nahlásí řediteli. Každý úraz musí být zapsán v sešitě školních úrazů.

 1. Ve škole není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání, a reklama a prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj žáků nebo přímo ohrožujících či poškozujících životní prostředí.

 1. Za vytvoření podmínek ochraňujících bezpečnost a zdraví žáků při vzdělávání je zodpovědný ředitel školy (tato zodpovědnost je nepřenositelná).

 1. Žáci jsou o bezpečném chování proškolováni vždy na začátku školního roku svým učitelem hlavního předmětu, a to v rozsahu stanoveným ředitelem školy.

 1. Lékárnička je umístěna na WC zaměstnanců.

 1. Kontakty pro poskytnutí první pomoci:

150 – Hasiči

155 – Zdravotnická záchranná služba

158 – Policie

840850860 – Porucha elektr. proudu

1239 – Porucha plynu

 1. Při akcích konaných mimo školu zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků pověřený pracovník. Dostaví se na předem určené místo 15 minut před dobou shromáždění. Zákonní zástupci jsou informováni o délce akce.

 1. Žákům není povoleno v prostorách školy kouřit, nosit do školy větší částky peněz, cenné věci a nevhodné předměty, které rozptylují pozornost a ohrožují bezpečnost ostatních. Žákům je zakázáno nošení, držení, distribuce a užívání návykových látek v prostorách školy. Rovněž je zakázáno používat zbraně, výbušniny, střelivo nebo pyrotechniku a je rovněž zakázáno tyto předměty do všech prostor školy přinášet. Porušení tohoto zákazu je posuzováno jako zvlášť hrubé porušení školního řádu, bude předáno k šetření orgánům činným v trestním řízení.

 1. V učebnách není žákům povoleno otevírat okna, přistupovat k otevřeným oknům, manipulovat s topnými tělesy, osvětlením a vybavením učebny, rovněž nesmí zapojovat elektrické spotřebiče.

 1. Všichni žáci školy jsou povinni zabránit výskytu šikany, diskriminace, vandalismu, brutality, rasismu a kriminality. Při jejich výskytu jsou povinni okamžitě informovat třídního učitele, nebo vedení školy.

 2. Ve škole je zakázáno propagovat strany a hnutí, směřující k potlačování lidských práv či rasové nesnášenlivosti.

 3. Žák má právo na pomoc při řešení problémů souvisejících se vztahy s ostatními žáky nebo zaměstnanci školy, má právo žádat o řešení takových problémů přímo ředitele školy.

 4. Žák, který se stal obětí šikany nebo jiného násilného, ponižujícího nebo protiprávního jednání (vandalismus, diskriminace, rasismus, brutalita apod.) má právo oznámit takovou skutečnost kterémukoliv zaměstnanci školy a na základě tohoto oznámení má právo na okamžitou pomoc a ochranu.

 5. Žák, který se stal svědkem násilného jednání, šikany nebo jiného ponižujícího jednání (vandalismus, diskriminace, rasismus, brutalita apod.) má povinnost hlásit takovou skutečnost třídnímu učiteli, jinému zaměstnanci školy nebo řediteli školy.

 6. Ve všech prostorách školy se žákům zakazuje manipulovat s otevřeným ohněm bez dohledu vyučujícího, při zjištění požáru jsou žáci povinni ihned uvědomit kteréhokoliv zaměstnance školy.

 7. Mezi účastníky výjezdu do zahraničí zařadí škola pouze ty žáky, kteří mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu platné na území příslušného státu a pojištění léčebných výloh v zahraničí nebo v případě výjezdu do členského státu Evropské unie mají Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo Potvrzení tento průkaz nahrazující. Dále musí mít škola písemně potvrzení povolení souhlasu výjezdu žáka do zahraničí svým zákonným zástupcem.

ČÁST ŠESTÁ

Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

 1. Žáci řádně pečují o majetek školy, zapůjčené hudební nástroje, notový materiál a jiné učební pomůcky a plně za ně odpovídají. Hudební nástroje či jiné předměty zapůjčené školou žáci používají výhradně pro potřeby spojené s výukou v ZUŠ Ledeč nad Sázavou.

 2. Škody způsobené žáky na majetku školy včetně jeho ztráty, poškození osobních věcí spolužáků apod. jsou žáci nebo zákonní zástupci nezletilých žáků povinni uhradit.

 3. Žáci/zákonní zástupci žáka jsou povinni okamžitě oznámit poškození či odcizení majetku školy.

 4. Pokud žáci ukončí vzdělávání, odevzdají svému učiteli všechny zapůjčené školní pomůcky.

 5. S každým vypůjčitelem je sepsána smlouva o výpůjčce. Hudební nástroj (příp. s jeho příslušenstvím) se půjčuje na dobu určitou po domluvě s vyučujícím. Vypůjčitel je poučen o odpovědnosti za škodu.

ČÁST SEDMÁ

Úplata za vzdělávání

 1. Úplata za vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

U žáků přípravného studia, základního studia I. a II. stupně a studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin se stanoví výše úplaty v jednotlivých uměleckých oborech tak, aby průměrná výše stanovených úplat nepřekročila 110 % skutečných průměrných neinvestičních výdajů školy na žáka v uplynulém kalendářním roce s výjimkou výdajů na platy a náhrady platů nebo mzdy a náhrady mezd, odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, na příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou žáků zdravotně postižených a rovněž výdajů na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, poskytnutých ze státního rozpočtu (§ 160 odst. 1 písm. c) školského zákona).

 1. U studia pro dospělé stanoví ředitel školy výši úplaty za vzdělávání:

 2. u žáků, kteří se zároveň vzdělávají v denní formě vzdělávání na střední škole, v denní formě vzdělávání na konzervatoři nebo v denní formě vzdělávání na vyšší odborné škole, podle odstavce 1,

 3. u žáků, kteří nejsou uvedeni v písmeni a), nejvýše v plné výši průměru skutečných neinvestičních výdajů na žáka v uplynulém kalendářním roce.

 4. Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. b) nebo c) vyhl. č.71/2005 Sb., v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací. Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. c) z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit.

 5. Studenti denního studia na SŠ a VOŠ starší 18let odevzdají nejpozději do 5. 10. potvrzení o návštěvě tohoto studia.

 6. Ředitel školy stanoví výši úplaty na období jednoho školního roku a tuto informaci zveřejní.

 7. Úplata za vzdělávání (školné) je splatná ve dvou pololetních splátkách, a to vždy k datu 15. září a 15. února. Ředitel školy může dohodnout se zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem jiný termín úhrady.

 8. V případě, že zákonný zástupce nebo zletilý žák neuhradil úplatu za vzdělávání v daném ani v dalším stanoveném termínu, je žák vyloučen ze školy.

ČÁST OSMÁ

Výchovná opatření

 1. V případě zvláště závažného zaviněného porušení žákovských povinností ředitel vyloučí žáka ze školy.

 1. Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy nebo vůči ostatním žákům se považují za zvláště závažné zaviněné porušení žákovských povinností.

 1. Dopustí -li se žák toho jednání (viz odstavce 1,2), oznámí ředitelka školy tuto skutečnost orgánu sociálně právní ochrany dětí, jde - li o nezletilého, a státnímu zastupitelství do následujícího pracovního dne poté, co se o tom dozvěděl.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Školní řád je veřejně přístupný na školní internetové adrese www.zusledec.cz a ve škole na veřejně přístupném místě.

2. Seznámení žáků se školním řádem provádějí učitelé hlavního předmětu vždy na začátku nového

školního roku. V třídní knize se provede o školení zápis.

3. Tímto se ruší Školní řád ze dne 3. 9. 2018

4. Tento Školní řád nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2020

Soňa Brabcová, ředitelka školy

 

Sdílet

 

euvlajka
Projekt Šablony II pro ZUŠ Ledeč

Tento web používá Cookies k měření návštěvnosti. Rozumím